menu

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

(Về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên website www.moneycat.vn) Website www.moneycat.vn (sau đây gọi là “Website”) được quản lý và vận hành hợp pháp bởi CÔNG TY TNHH MTV LENDTOP, mã số thuế: 0315264126, địa chỉ: Số 01 , Đường Quang Trung , Phường 10 , Quận Gò Vấp , Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam. (sau đây gọi là “MONEYCAT”)

Người truy cập vào Website và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư, theo các nội dung cụ thể sau:

MỤC A: GIỚI THIỆU CHUNG

MONEYCAT cung cấp cho Quý Khách các sản phẩm, dịch vụ tư vấn tài chính và các sản phẩm, dịch vụ khác có thể phát sinh tùy từng thời điểm đối với các khoản vay cầm cố do Đối tác của MONEYCAT cung cấp. Để việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có thể đáp ứng tối đa các nhu cầu của Quý Khách, đòi hỏi MONEYCAT phải hiểu rõ một số dữ liệu cá nhân của Quý Khách. Vì thế, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý Khách luôn là mối quan tâm hàng đầu của MONEYCAT. Vì vậy, MONEYCAT muốn giải thích rõ cách thức và lý do MONEYCAT thu thập (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiếp cận, lưu trữ, phân tích, xử lý, chia sẻ và sử dụng) dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

Chính sách Quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách”), được áp dụng từ tháng 11/2018, sẽ giải thích chi tiết các vấn đề liên quan như dưới đây.

Chính sách này đề cập đến mối quan hệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách với MONEYCAT. Chính sách áp dụng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ MONEYCAT và bất kỳ sản phẩm, dịch vụ khác có liên quan (sau đây gọi là “Dịch vụ”). Các điều khoản chi phối việc sử dụng Dịch vụ trên website được quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng trên website (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”).

MỤC B: QUYỀN ƯU TIÊN CỦA QUÝ KHÁCH

Mặc dù, Quý Khách đã cho phép MONEYCAT thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách, Quý Khách vẫn có quyền:

1. Quyền chỉnh sửa: Quý Khách có quyền yêu cầu MONEYCAT chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân khi dữ liệu của Quý Khách không chính xác hoặc không hoàn chỉnh;

2. Quyền hạn chế: Quý Khách có quyền yêu cầu MONEYCAT tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng thu thập tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của Quý Khách bằng cách liên hệ với MONEYCAT theo thông tin quy định tại Điều khoản và Điều kiện trừ trường hợp Quý Khách và MONEYCAT có thỏa thuận khác

MỤC C: MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Khi Quý Khách truy cập và sử dụng Dịch vụ trên Website, Quý Khách đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo Chính sách này. Khi Quý Khách đồng ý cung cấp thông tin và hình ảnh cho MONEYCAT nghĩa là Quý Khách đồng ý sử dụng Dịch vụ của MONEYCAT.

2. MONEYCAT sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau để phân tích và xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được về Quý Khách nhằm đảm bảo khả năng sử dụng Dịch vụ của Quý Khách và giúp Dịch vụ của MONEYCAT tối ưu hóa khả năng đáp ứng nhu cầu của Quý Khách.

3. MONEYCAT lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách để:

  • hỗ trợ Quý Khách sử dụng Dịch vụ;
  • có cơ sở tư vấn cho nhu cầu của Quý Khách;
  • cho các mục đích kinh doanh hợp pháp;
  • cải thiện và nâng cao chất lượng Dịch vụ;
  • thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị;
  • thực hiện các bảng khảo sát Quý Khách và nghiên cứu thị trường;
  • quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng website/ứng dụng (nếu có) cũng như xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của website/ứng dụng(nếu có) của MONEYCAT.
  • đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;
  • giải quyết tranh chấp.

MỤC D: DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP, LƯU TRỮ, XỬ LÝ

Để MoneyCat có thể xử lý các yêu cầu của Quý khách, có thể mở và điều hành tài khoản/tiện ích cho Quý khách và/hoặc nhằm cung cấp khái quát các sản phẩm và dịch vụ của MoneyCat, MoneyCat, và bên xử lý dữ liệu mà MoneyCat thuê có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, sử dụng, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan (nghĩa là, “xử lý”) dữ liệu cá nhân, mà các dữ liệu này chứa đựng bất kỳ dữ liệu nào có liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến Quý khách và/hoặc các giao dịch mà Quý khách thực hiện với MoneyCat. MoneyCat, và bên xử lý dữ liệu mà MoneyCat thuê, có thể xử lý các loại dữ liệu cá nhân, bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm, được thu thập sau đây về Quý khách, người lao động, đại lý và thầu phụ của Quý khách cũng như các thực thể có liên quan của Quý khách hoặc các thực thể vừa nêu hoặc bên thứ ba (khi phù hợp vào từng thời điểm):

 1. 1 Dữ liệu cá nhân cơ bản: bao gồm các thông tin sau:
  • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
  • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
  • Giới tính;
  • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
  • Quốc tịch;
  • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế
  • Tình trạng hôn nhân;
  • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái và người thân khác).
 1. 2 Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: bao gồm:
  • Thông tin về tài khoản số của cá nhân (Chỉ dùng cho mục đích cung ứng dịch vụ);
  • Dữ liệu về tội phạm và hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
  • Chi tiết truy cập các trang mạng và ứng dụng của MoneyCat, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu về vị trí, dữ liệu về giao thông và dữ liệu về liên lạc khác (như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP)), và các nguồn thông tin được truy cập; thông tin về điện thoại/máy tính dùng để truy cập/đăng ký).
 2. Quý Khách tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả các thông tin liên quan đến bên thứ ba mà Quý Khách đã cung cấp và cho phép MoneyCat tiếp cận, thu thập và lưu giữ thông tin … như quy định ở trên, đã đồng ý việc sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc tiết lộ thông tin của họ theo quy định của Chính Sách Bảo Mật này và tất cả luật áp dụng. Các thông tin này được thu thập nhằm mục đích để Công ty liên hệ với Quý Khách sau khi nhận được yêu cầu giao kết giao dịch và để cung cấp các dịch vụ mới, chính sách ưu đãi của MoneyCat khi được áp dụng. Đối với thông tin người thân, trong trường hợp Công ty không liên hệ được với Quý Khách thì công ty sẽ liên hệ với Quý Khách bằng thông tin người thân
 3. MoneyCat, và bên xử lý dữ liệu mà MoneyCat sử dụng, có thể thu thập những dữ liệu này từ Quý khách khi Quý khách yêu cầu, hoặc trong quá trình MoneyCat cung cấp cho Quý khách, bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của MoneyCat, và từ nhiều nguồn đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • thông qua quan hệ giữa Quý khách và MoneyCat, ví dụ thông tin mà Quý khách cung cấp trong các văn bản đăng ký hoặc các tài liệu hỗ trợ giao dịch, khi Quý khách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của MoneyCat, khi tham gia các khảo sát, sự cạnh tranh và chương trình khuyến mại dành cho Quý Khách, và trong quá trình đánh giá tài chính;
  • thông qua liên hệ trao đổi bằng lời nói và văn bản của Quý khách với MoneyCat và/ hoặc các đại lý được uỷ quyền của MoneyCat;
  • từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, thương nhân và các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các bên tư vấn về khảo sát, truyền thông mạng xã hội, tiếp thị, tham chiếu tín dụng, ngăn ngừa gian lận, tập hợp dữ liệu; bên hỗ trợ cơ sở hạ tầng và phương tiện, và các bên thứ ba khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của MoneyCat;
  • từ các bên thứ ba có quan hệ với Quý khách, như người sử dụng lao động, đồng sở hữu tài khoản, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp bảo đảm, đồng đối tác, đồng quản lý và đồng cổ đông;
  • từ những nguồn của bên thứ ba, mà Quý khách đồng ý việc thu thập, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
 4. Nếu không đồng ý về việc thu thập thông tin, Quý Khách phải thể hiện rõ ràng yêu cầu từ chối của mình. Để làm rõ, Quý Khách có thể lựa chọn không cung cấp một số thông tin của mình (trừ những thông tin bắt buộc để hồ sơ của Quý Khách có thể được thực hiện), nhưng khi đó Quý Khách không thể hưởng được một số tiện ích có liên quan mà MoneyCat cung cấp (chăm sóc Quý Khách, giới thiệu những dịch vụ mới v.v...).
  Nếu Quý Khách lựa chọn không cung cấp cho MoneyCat bất kỳ Thông Tin Cá Nhân mà MoneyCat yêu cầu đối với Quý Khách, hoặc nếu Quý Khách rút lại sự đồng ý của Quý Khách, vào bất kỳ thời điểm trong quá trình Quý Khách sử dụng Dịch Vụ của MoneyCat, đối với việc thu thập, xử lý, và/hoặc lưu trữ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân, như được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, MoneyCat bảo lưu quyền từ chối đề nghị của Quý Khách đối với, hoặc tiếp tục sử dụng, bất kỳ Dịch Vụ của MoneyCat.

MỤC E: CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Những thông tin, hình ảnh mà Quý Khách cung cấp cho MONEYCAT khi đăng ký sử dụng Dịch vụ và những dữ liệu mà Quý Khách đồng ý cho MONEYCAT thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân (bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật) sẽ được chia sẻ cho các đối tượng sau đây:

 1. Các đối tác của MONEYCAT bao gồm các bên cung cấp dịch vụ, bên xử lý dữ liệu và các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đơn vị sau:
  • các đối tác cung cấp dịch vụ kỹ thuật để vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà MONEYCAT cần để cung cấp Dịch vụ cho Quý Khách.
  • các đối tác tiếp thị và quảng cáo nhằm cung cấp cho Quý Khách dịch vụ tốt hơn. MONEYCAT cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các đối tác tiếp thị và quảng cáo nhất định để gửi cho Quý Khách thông tin quảng cáo của MONEYCAT.
  • các đối tác cung cấp dịch vụ liên quan đến nhu cầu của Quý Khách.
  • Các bên xử lý, phân tích, đánh giá dữ liệu và chấm điểm tín dụng mà MONEYCAT hợp tác nhằm mục đích thẩm định Khách Hàng.
 2. Các Công ty khác cùng Tập đoàn: MONEYCAT sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách với các công ty trong Tập đoàn để hỗ trợ và/hoặc tiến hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và để duy trì cung cấp Dịch vụ cho Quý Khách.
 3. Cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ dữ liệu:
  • MONEYCAT sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách để thực hiện đúng nghĩa vụ hợp pháp theo luật hiện hành hoặc tuân thủ quy định pháp luật.
  • MONEYCAT có quyền chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách với bên thứ ba để phục vụ mục đích thực hiện hợp đồng, tuân theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 4. Bên mua MONEYCAT: MONEYCAT sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách trong trường hợp MONEYCAT bán hoặc thương lượng để bán một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của MONEYCAT cho người mua hoặc người mua tiềm năng.

MỤC F: QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Để làm rõ, bằng việc gửi yêu cầu của mình tới MoneyCat, Khách hàng đồng ý cho phép MoneyCat:
  • Thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân (bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật); và
  • Cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho đối tác của MoneyCat, bao gồm các bên cung cấp dịch vụ, bên xử lý dữ liệu và các bên thứ ba khác nhằm mục đích xác thực và/hoặc để thực hiện việc cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của Khách Hàng.
 2. Chuyển dữ liệu đến các quốc gia khác
  MONEYCAT chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách trên toàn cầu với các công ty khác trong Tập đoàn để thực hiện các hoạt động được quy định trong Chính sách này. MONEYCAT cũng có thể ký hợp đồng hỗ trợ cho việc xử lý, phân tích, chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách với các bên thứ ba ở các quốc gia ngoài Việt Nam.
 3. Liên kết
  MONEYCAT có thể hiển thị các quảng cáo của các bên thứ ba và các nội dung khác liên kết với các website của bên thứ ba. MONEYCAT không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về việc thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách từ bên thứ ba. Nếu Quý Khách nhấp vào quảng cáo hoặc liên kết của bên thứ ba, vui lòng hiểu rõ rằng Quý Khách đang rời khỏi Dịch vụ của MONEYCAT và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào Quý Khách cung cấp sẽ không được bảo vệ theo Chính sách này. Vui lòng đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba để tìm hiểu cách họ thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách.
 4. Đảm bảo an toàn dữ liệu của Quý Khách
  MONEYCAT cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. MONEYCAT thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để giúp bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân của mình; tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống nào hoàn toàn an toàn. MONEYCAT đã triển khai nhiều chính sách khác nhau để phòng tránh rủi ro thất thoát dữ liệu cá nhân của Quý Khách.
 5. Thay đổi Chính sách
  Đôi khi MONEYCAT có thể thay đổi Chính sách này nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Quý Khách, phù hợp với nhu cầu thị trường và đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành. Khi MONEYCAT thực hiện thay đổi các nội dung quan trọng của Chính sách này, MONEYCAT sẽ cập nhật những thay đổi và đăng tải trên Website/ứng dụng của MONEYCAT... Mọi Dịch vụ đang được Quý Khách sử dụng thông qua Website/ứng dụng của MONEYCAT sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó theo nguyên tắc có lợi cho Quý Khách.
 6. Bản quyền và thương hiệu
  MONEYCAT là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ đăng tải trên website/ứng dụng của MONEYCAT. Quý Khách không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của MONEYCAT bằng văn bản.

Cảm ơn quý Quý Khách đã truy cập và đồng ý sử dụng Dịch vụ trên Website của MONEYCAT!